2019-01-16 Welcome guest,  Sign In  |  Sign Up
Chin. Opt. Lett.
 Home  List of Issues  Author [Bin Tang's] Artilcles ListHigh-power output from a compact OPCPA laser system      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(01): pp.24-24-
 • Zhizhan Xu, Xiaodong Yang, Yuxin Leng, Haihe Lu, Lihuang Lin, Zhengquan Zhang, Ruxin Li, Wenqi Zhang, Dingjun Yin, Shiqi Jin, Jiahui Peng, Bin Tang, Baozhen Zhao
 •  
  The deformable mirror method of adaptive phase correction      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(07): pp.432-432-
 • Bin Tang, Yuxin Leng, Hanlin Peng, Zhengquan Zhang, Lihuang Lin
 •  
  A new method and instrument for accurately measuring interval between ultrashort pulses      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2005, 03(01): pp.16-16-
 • Zhonggang Ji, Yuxin Leng, Yunpei Deng, Bin Tang, Haihe Lu, Ruxin Li, Zhizhan Xu
 •  
  Diffraction properties of four-petal Gaussian beams in uniaxially anisotropic crystal      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2008, 06(10): pp.779-781-3
 • Bin Tang, Yi Jin, Meiping Jiang, Xingfang Jiang
 •  
  Efficient fluorescence from perylene orange encapsulated in AlPO4 mesoporous glass      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2010, 08(06): pp.606-608-3
 • Rihong Li, Bin Tang, Youyu Fan, Jintai Fan, Long Zhang
 •  
  Proposal for simultaneous all-optical AND, NOR, and XNOR logic gates using QPM cascading nonlinear effects in two PPLNs      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2013, 11(06): pp.061901
 • Yubin Tang, Yuping Chen, Haowei Jiang, Weifeng Ji, Yijing Wu, Xianfeng Chen
 •  
  Proposal of switchable multiwavelength laser with continuously tunable spacing in MgO: APPLN waveguide      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2013, 11(07): pp.071301
 • Yubin Tang, Yuping Chen, Haowei Jiang, Xianfeng Chen
 •  
  Improvement of thickness uniformity and elements distribution homogeneity for multicomponent films prepared by coaxial scanning pulsed laser deposition technique      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2014, 12(07): pp.072201
 • Juguang Hu, Qiwen Li, Xiaodong Lin, Yi Liu, Jinghua Long, Liuyang Wang, Huabin Tang
 •  
  Pages:1 
    Select All        Save selected articles as
  Copyright©2018 Chinese Optics Letters 沪ICP备15018463号-7 公安备案沪公网安备 31011402005522号