2019-02-17 Welcome guest,  Sign In  |  Sign Up
Chin. Opt. Lett.
 Home  List of Issues  Author [Dong Li's] Artilcles ListSupervised non-negative matrix factorization based latent semantic image indexing      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2006, 04(05): pp.272-274-3
 • Dong Liang, Jie Yang, Yuchou Chang
 •  
  Heat distortion influence on laser output with different cooling conditions      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2007, 05(S1): pp.64-66-3
 • Jindong Li, Mingxiu Guo, Wenqiang Fu, Qiquan Hu, Xiangchun Shi
 •  
  Localized modes in orientation-disordered one-dimensional media with uniaxial scatterers      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2008, 06(08): pp.575-577-3
 • Yingmao Xie, Zhengdong Liu
 •  
  Pulsed-pumped optical fiber amplifier      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2009, 07(08): pp.712-714-3
 • Xiujiang Huang, Baoling Guo, Wenkui Yang, Guanghui Chen, Xinxian Gong, Yong Kong, Dong Li, Xin Li, Zhan Sui, Mingzhong Li, Jianjun Wang
 •  
  High power diode-pumped 914-nm Nd:YVO4 laser      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2010, 08(05): pp.499-501-3
 • Xin Yu, Fei Chen, Renpeng Yan, Xudong Li, Junhua Yu, Zhonghua Zhang
 •  
  Electromagnetically induced left handedness in a V-type four-level atomic system      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2010, 08(12): pp.1187-1190-4
 • Zhenqing Zhang, Zhengdong Liu, Shuncai Zhao, Jun Zheng
 •  
  Plasma effect on the phase matching of high harmonic generation      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2011, 09(01): pp.011901
 • Hui Lu, Candong Liu, Shitong Zhao, Peng Liu
 •  
  Frequency-narrowed external-cavity broad-area-diode for rubidium laser pumping      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2011, 09(06): pp.061401
 • Zining Yang, Yuandong Li, Hongyan Wang, Qisheng Lu, Xiaojun Xu
 •  
  Single-molecule surface-enhanced Raman scattering of R6G in aqueous environment under non-resonance conditions      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2011, 09(08): pp.082901
 • Enzhong Tan, Penggang Yin, Lidong Li, Lin Guo
 •  
  10 Gb/s symmetric WDM-PON using stable multi-longitudinal mode Brillouin/SOA fiber laser as upstream colorless source      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2011, 09(12): pp.120603
 • Lilin Yi, Zhengxuan Li, Tao Zhang, Dong Lin, Yi Dong, Weisheng Hu
 •  
  Pages:1 2 3 4 5 
    Select All        Save selected articles as
  Copyright©2018 Chinese Optics Letters 沪ICP备15018463号-7 公安备案沪公网安备 31011402005522号