2019-01-16 Welcome guest,  Sign In  |  Sign Up
Chin. Opt. Lett.
 Home  List of Issues  Articles list with the same ocis code[230.5590]Bragg suppression for optical absorption in multi-quantum well structures      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(05): pp.299-299-
 • Wanneng Xiao, Jianying Zhou, Ji Zhao, Weijiang Wang, Runhua Li
 •  
  Stable mode-locking in an Yb:YAG laser with a fast SESAM      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(12): pp.695-695-
 • Guifang Ju, Lu Chai, Qingyue Wang, Zhigang Zhang, Yonggang Wang, Xiaoyu Ma
 •  
  Integrated electroabsorption-modulated DFB laser by using an improved butt-joint method      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(04): pp.226-226-
 • Baoxia Li, Xiaohua Hu, Hongliang Zhu, Baojun Wang, Lingjuan Zhao, Wei Wang
 •  
  Passive mode locking of an Yb:YAB laser with a low modulation depth SESAM      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(08): pp.466-466-
 • Yinghong Xue, Qingyue Wang, Zhigang Zhang, Lu Chai, Zhuan Wang, Yingkui Han, Hong Sun, Jing Li, Jiyang Wang, Yonggang Wang, Xiaoyu Ma, Yanrong Song
 •  
  1.3-μm uncooled 10 Gb/s directly modulated MQW AlGaInAs/InP laser diodes      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2005, 03(08): pp.466-466-
 • Dingli Wang, Ning Zhou, Jun Zhang, Yu Liu, Ninghua Zhu, Linsong Li
 •  
  810-nm InGaAlAs/AlGaAs double quantum well semiconductor lasers with asymmetric waveguide structures      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2008, 06(04): pp.268-270-3
 • Lin Li, Guojun Liu, Zhanguo Li, Mei Li, Xiaohua Wang, Hui Li, and Chunming Wan
 •  
  Quantum dot lasers and integrated optoelectronics on silicon platform (Invited Paper)      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2008, 06(10): pp.727-731-5
 • Jun Yang, Pallab Bhattacharya, Zetian Mi, Guoxuan Qin, Zhenqiang Ma
 •  
  Luminescent-wavelength tailoring silicon-rich silicon nitride LED      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2009, 07(04): pp.277-279-3
 • Cheng-Tao Lin, Cheewee Liu, Gong-Ru Lin
 •  
  Magnetoabsorption spectra of magnetoexciton transitions in GaAs/Ga0.7Al0.3As quantum wells      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2009, 07(04): pp.335-338-4
 • Xianwu Mi, Dejun Li, Fanbin Meng, Heping Zhao
 •  
  MOCVD growth of AlGaInP/GaInP quantum well laser diode with asymmetric cladding structure for high power applications      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2009, 07(06): pp.489-491-3
 • Peixu Li, Ling Wang, Shuqiang Li, Wei Xia, Xin Zhang, Qingmin Tang, Zhongxiang Ren, Xiangang Xu
 •  
  Pages:1 2 3 
    Select All        Save selected articles as
  Copyright©2018 Chinese Optics Letters 沪ICP备15018463号-7 公安备案沪公网安备 31011402005522号